Dilek Duaları Archive

Önemli Ve Etkili Dilek Duaları

Önemli vede etkili dilek duasının okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmes tevâ

İşlerinde Çok Başarılı Olmak İçin Dua

Zor işlerini kolaylaştırmak işlerinde başarılı olabilmek için okunacak dua ya ihtiyacı olan kardeşlerimize sitemizde paylaşalım İşinde başarılı olmak isteyen 1000 defa Allah dedikten sonra yüz on bir 111 kez Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ

Hafıza İçin Dua Nasıldır

Hafızanın kuvvetlenmesi için yapılacak uygulamayı da sizlere yazıyoruz. Hafıza için mübarek İnşirah suresi temiz kaba yazarak o kabı su ile silip o suyuda içilir ise hafıza mükkemmel derece kuvvetlenir inşirah suresi arapça yazılır arapçasını rahatlıkla bulursunuz. İnşirah Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim E lem neşrah leke sadrek(sadreke). Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke). Ellezî enkada zahrek(zahreke). Ve refa’nâ leke

Dilekleri Gerçekleştiren Dua

1. ha mım 2. vel kitabil mübiyn 3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın 4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym 5. emram min ındina inna künna mürsiliyn 6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym 7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn 8. la ilahe illa hüve yuhyı ve

Hacetlerin Kabul Olmasi icin Okunacak Dualar

Hacetlerin kabul olmasi icin okunacak duaları sitemizde ihtiyacı olan kıymetli okurlar için yazalım Hacetlerin kabul olmasi icin iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan 80 defa “Yâ ekûru hüvallâhül kerîm” okunur netice Allah c.c. den beklenirse tez vakitte yerine gelir selametle.  

Zalim Kişi İçin Okunacak Dua

Zalim kişi için okunacak zalime karşı okunan duayı sitemizde ihtiyacı olanlar için yazıyorum zalim kişiden emin olmak korunmak zarar görmemek ve zalimi zararsız kılmak için bir kere Mübarek Yasini şerifi okuyup ardından Zalim duası budur : Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Oku

Herhangi bir şeyi yada herhangi bir kimseyi rüyada görebilmek için okunacak dua nedir diye sorarsanız sitemizin okurları için hemen yazalım bu mücerrep yöntemi. Birşeyi rüyada görebilmek için bu ayeti: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr) yazıp yastık altına koyacaksınız ve uyumadan evvel yedi kere okuyacaksınız ve okuduğunuzda

Ya Şedidel Batşi Duasi NeDemek

Ya şedidel batşi ne demektir önce onu sizlere yazalım sitemizin değerli ziyaretçileri ve takipçileri şedidel: çok şiddetli demektir batşe : kıskavrak yakalamak anlamına gelir Buruc suresinin 12. ayeti kerimesinde geçmektedir ve bunun birde duası vardır o dua şöyledir Fi kulübihim maradun fe za dehum matlubun ismi allahu murada ve lehum kendi isminiz azabun elimun bi

Duası Kabul Olanların Duası Burada

Bütün dilekleri hacetleri kabul olduran muhteşem dua şöyledir değerli dostlar önce Ya Vedud esmai şerifi bin kez okunur ardındanda bu dua okunur Ya vedüd ente llezi alente sirrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar ve ente llezi ekmelte zevatü ttalibine bi nürül envar tecelleyte bi izzi ddaimi ve vennürül kaimi alel ervah fe elleftel

Hırsızı Bulmak için Dua Burada

Hırsızı ortaya çıkarmak için okunacak dua budur değerli doastlar: Bismillâhirrahmânirrahiym Yâ câmiannâsi liyevmin lâ raybe fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd. Allâhümme ürdid dâlletî fülân ibni fülâneten.