Hatim Duası

Hatim Duası

HATİM DUASI
Yüce Allah’ın son kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’i okumak, ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Hatta selef âlimlerinin ifadelerine göre ibadetler içerisinde hiç birisi Kur’ân okumaya denk değildir.Nitekim âyette de, Kur’ân okumanın asla zarar etmeyecek bir kazanç olduğu belirtilmiştir: “Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.” Fâtır, 35/29
Bir başka âyette ise müminler, gece hayatlarını Kur’ân ile meşgul olarak geçirdikleri için övülürler: “Onların Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allahın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.” Al-i İmrân, 3/113
Kur’ân okumanın, Müslümanların asla vaz geçemeyeceği bir görev olması gerektiğini beyan eden Peygamberimiz a.s, şu güzel benzetmeyle bizleri Kur’an okumaya teşvik etmiştir:
“Kur’ân okuyan mü’min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur’ân okumayan mü’min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.”

Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 36, Tevhid, 57
Kur’ân-ı Kerim’in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas r.a’dan rivâyete göre, bir adam Peygamberimiz a.s’e, Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir, diye sordu. O da: “Konup göçendir” dedi. O kişi: Konup göçen kimdir, diye sorunca, Peygamberimiz a.s: “Kur’ân’ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır” dedi” Tirmizî, Kıraat, 4
Bu hadisin müjdesine nail olmak ümidiyle Müslümanlar son sureyi Nâs Suresi okuduktan sonra Fatiha ile Bakara Suresinin başından ilk beş âyeti okumaktadırlar ki, halk arasında bu uygulama oldukça yaygın bir hale gelmiştir.
Bu uygulamanın dayanağını teşkil eden yukarıdaki hadis ile sahabe ve tabiinden nakledilen birçok rivâyete göre, Kur’ân’ın hatminden sonra dua etmek sünnettir. Kuvvetli derecede müstehabolduğu da söylenmiştir. bk. Nevevî, el-Ezkâr, s.136
Hatim bittikten sonra, duanın kabul olma şartlarına da riâyet ederek, hatim duasına şu cümlelerle başlamak uygun görülmüştür:

Okunuşu: Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğaRasûlühü’l-Kerîm.
Ve nahnü ‘alâzâlikemineş-şâhidîn.
Rabbenââmennâbimâenzeltevet-teba’ner-Rasûlefektübnâmeaş-şâhidîn.
Anlamı: “Yüce olan Allah şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz a.s bize ulaştırmıştır.
Biz de bu duruma şahit olanlardanız.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.Al-i İmrân, 3/53
Ya da kısaca:

Okunuşu: SübhâneRabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.
Anlamı: “Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim”dedikten sonra duaya başlanır.
Yukarıdaki kısa hatim duasından başka, bir örnek olarak aşağıda yer alan Arapça hatim duası veya Türkçesi de okunabilir:

Okunuşu: “El-hamdülillâhiRabbil-‘âlemîn.
Vel-‘âkibetülil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.
Ves-salâtüves-selâmü ‘alâRasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihîecmeîn.
Rabbenâtakabbelminnâinneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
Ve tüb ‘aleynâyâ Mevlânâinnekeente’t-tevvâbür-Rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâilel-hakkı ve ilâ tarîkınmüstekîm. Biberaketil-Kur’ânil-‘azîm.
Ve bi hürmeti men erseltehûrametenlil-‘âlemîn.
Va’fü ‘annâyâ Kerîm. Va’fü ‘annâyâ Rahîm.
Vağfirlenâzünûbenâbifadlike ve keramikeyâekramel-ekramîn.
Allâhümmezeyyinnâbizînetil-Kur’ân.
Ve ekrimnâbikerâmetil-Kur’ân.
Ve şerrifnâbişerâfetil-Kur’ân.
Ve elbisnâbihil’atil-Kur’ân.
Ve edhilnel-cennete bişefâatil-Kur’ân.
Ve ‘âfinâmin külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhiratibihurmetil-Kur’ân.
Verhamcemî’a ümmet-i Muhammedin yâRahîmüyâRahmân.
Allâhümec’alil-Kur’ânelenâfid-dünyâkarînâ.
Ve fil-kabri mûnisâ.
Ve fil-kıyâmetişefî’ân ve ‘ales-sırâtinûrâ.
Ve ilel-cenneti rafîkâ.
Ve minennârisitran ve hicâbâ.
Ve ilel-hayrâtiküllihâdelîlen ve imâmâ. Bifadlike ve cûdike ve keramikeyâ Kerîm.
Allâhümmeh-dinâbihidâyetil-Kur’ân.
Ve neccinâ minen-nîrânibikerâmetil-Kur’ân.
Verfa’ deracâtinabifadîletil-Kur’ân.
Ve keffir ‘annâseyyiâtinâbitilâvetil-Kur’ân. Yâzel-fadlivel-ihsân.
Allâhümmetahhirkulûbenâ.
Vestur ‘uyûbenâ.
Veşfimerdânâ.
Vekdiduyûnenâ.
Ve beyyidvücûhenâ.
Verfa’ deracâtina.
Verhamâbâenâ.
Veğfirümmehâtinâ.
Ve eslihdînenâ ve dünyânâ.
Ve şeddid şemle a’dâina.
Vehfazehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâmincemî’l-âfâtive’l-emrâdive’l-belâyâ.
Ve sebbitakdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bihurmetil-Kur’ânil-‘azîm.
Allâhümmebelliğsevâbemâkara’nâhü.
Ve nevvirmâtelevnâhü ilâ rûhiseyyidinâ Muhammedin sallâllahüte’âlâ ‘aleyhi ve selem.
Ve ilâ ervâhicemî’ıihvânihîminel-enbiyâivel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.
Ve ilâ ervâhiâlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihîrıdvânullâhite’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
Ve ilâ ervâhiâbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kânelehûhakkun ‘aleynâ ve licemî’ıl-mü’minînevel-mü’minâtivel-müslimînevel-müslimâti, el-ahyâiminhümvel-emvâti.
Yâkâdiyel-hâcâti! Yâmücîbed-d’avâti! İstecibdu’âenâbirahmetikeyâerhamer-râhimîn.
SübhâneRabbikeRabbil-‘ızzeti ‘ammâyasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdülillâhiRabbil-‘âlemîn. el-Fatiha
Anlamı: Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed a.s’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’ân’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.
Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.
Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. Kur’ân ile bize lütfet! Kur’ân ile bizi şereflendir. Kur’ân elbisesini bize giydir. Kur’ân hürmetine bizi cennetine koy. Kur’ân hürmetine dünyadaki belalardan ve âhiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et.
Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.
Kur’ânhidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’ân’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!.
Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi islâh et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur’ân hürmetine.
Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’ân’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed a.s’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin a.s ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz a.s’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.
Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.
Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.
Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
Fatiha denir ve Kur’an’ın birinci suresi Fatiha okunur.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Adblock u kapatınız.