Dilek Duaları

Dilekleri Gerçekleştiren Dua

1. ha mım

2. vel kitabil mübiyn

3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5. emram min ındina inna künna mürsiliyn

6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym

7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

9. bel hüm fı şekkiy yel’abun

10. fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn

11. yağşen nas haza azabün eliym

12. rabbenekşif annel azabe inna mü’minun

13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym

18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

19. ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21. ve il lem tü’minu lı fa’tezilun

22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25. kem teraku min cennativ ve uyun

26. ve züruıv ve mekamin keriym

27. ve na’metin kanu fiyha fakihiyn

28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

31. min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

34. inne haülai le yekülün

35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

36. fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn turkeyarena.com

41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun

42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

43. inne şeceratez zekkum

44. taamül esiym

45. kel mühl yağlı fil bütun

46. ke ğalyil hamiym

47. huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym

48. sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym

49. zuk inneke entel aziyzül keriym

50. inne haza ma küntüm bihı temterun

51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn

52. fi cennativ ve uyun

53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55. yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

59. fertekıb innehüm mirtek

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Adblock u kapatınız.